Politica de Confidentialitate - Red-Sevens.ro

  POLITICA PRIVIND CONFIDENTIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.DISPOZIȚII GENERALE

OPERATORRED SEVENS S.R.L. avand sediul social in Mun.  Oradea, Pta. Nucetului, nr.7, Bl.A6, et.6, ap.609, Jud. Bihor, numar de ordine la Registrul comertului J5/3140/2017, CUI  38628674, Licenta ONJN pentru organizarea jocurilor de noroc tip slot-machine L1183161H000830,   

Societatea RED SEVENS S.R.L  – organizator licentiat ONJN jocuri de noroc-  in calitate de operator de date cu caracter, acordă o importanță deosebită prelucrării datelor cu caracter personal furnizate la inițiativa clienților, a furnizorilor, a partenerilor de afaceri și a angajaților, sau colectate ca urmare a unei obligații legale, cu  respectarea principiilor legale prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul 2016/679 sau GDPR) în ceea ce privește operațiunile de prelucrare întreprinse în cadrul activității desfășurate pe piața jocurilor de noroc. Operațiunile de prelucrare vizează toate prelucrările efectuate inclusiv  în sălile de jocuri ale Organizatorului.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

 1. DEFINIȚII GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) este noul Regulament (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

GDPR se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuate total sau parțial prin mijloace automatizate (computer, laptop), precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal (înregistrări pe hârtie) care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

GDPR se va aplica tuturor operatorilor care au sediul în UE (Uniunea Europeană) care prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul UE. Se va aplica și operatorilor din afara UE care prelucrează date cu caracter personal pentru a oferi bunuri și servicii sau pentru a monitoriza comportamentul persoanelor vizate care au reședința în UE.

Date cu caracter personal – reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoană împuternicită – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Creare de profiluri – orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal destinată să evalueze anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică sau să analizeze ori să prevadă performanța la locul de muncă, situația economică, locația, sănătatea, preferințele personale, fiabilitatea sau comportamentul persoanei respective.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal – o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. Operatorul are obligația de a raporta autorităților de supraveghere încălcările securității datelor cu caracter personal și cazurile în care încălcarea ar putea afecta în mod negativ datele cu caracter personal sau viața privată a persoanei vizate.

Consimțământul persoanei vizate – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal să fie prelucrate.

 

 1. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu principiile protecției datelor așa cum sunt acestea prevăzute de Articolul 5 al GDPR. Politicile și procedurile sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu principiile prevăzute de GDPR.

 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, corect și transparent

Legalitate – presupune identificarea unei baze legale înainte de a demara o operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal. Această identificare este adesea denumită „identificarea temeiului prelucrării”. Temeiurile prevăzute de articolul 6 din GDPR și utilizate sunt următoarele: obligația legală a operatorului, contractul încheiat între operator și persoana vizată, consimțământul persoanei vizate, interesul legitim al  Operatorului

Corectitudine – presupune obligația de informare a operatorului cu privire la prelucrările de date înainte de începerea prelucrării sau cât mai curând posibil după începerea prelucrării. Informarea este obligatorie indiferent dacă datele cu caracter personal au fost obținute direct de la persoanele vizate sau din alte surse.

Transparența – Articolele 12, 13 și 14 din GDPR stabilesc regulile de informare a persoanelor vizate. Prevederile sunt detaliate și specifice, punând accentul pe faptul că notificările privind confidențialitatea trebuie să fie ușor de înțeles și accesibile. Informațiile sunt comunicate persoanei vizate într-o formă inteligibilă, folosind un limbaj clar și simplu.

 • Datele cu caracter personal sunt exacte și, atunci când este necesar sunt actualizate prin completarea sau rectificarea fără întârziere

Datele stocate de operatorul de date sunt revizuite și actualizate, după caz. Datele nu sunt păstrate decât dacă se poate presupune în mod rezonabil că acestea sunt exacte.

 • personalul este instruit cu privire la importanța colectării unor date corecte și a menținerii corectitudinii acestora.
 • De asemenea, prelucrarea unor date corecte și actualizate constituie și responsabilitatea persoanei vizate. Completarea unui formular de înregistrare sau a unei cereri de către o persoană vizată va include o declarație conform căreia datele conținute în acesta sunt corecte la data depunerii.
 • Angajații, reprezentanții partenerilor și clienții trebuie să notifice Operatorul cu privire la orice modificări ale datelor personale pentru a permite ca înregistrarea conținând datele cu caracter personal să fie actualizată în mod corespunzător.
 • Operatorul adopta proceduri și politici adecvate pentru a menține datele cu caracter personal corecte și actualizate, luând în considerare volumul de date colectate, viteza cu care s-ar putea schimba și orice alți factori relevanți.
 • Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanei vizate numai atât timp cât este necesar pentru prelucrare. Datele personale sunt prelucrate într-un mod care să asigure securitatea corespunzătoare
 • În cazul în care datele cu caracter personal sunt păstrate dincolo de data prelucrării, acestea pot fi pseudonimizate pentru a proteja identitatea persoanei vizate în cazul unei încălcări a securității datelor.

5.DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel: când vă creați un cont  sau in scopul obtinerii Cardului  de membru REDSEVENS , ne transmiteți: adresa de e-mail,  telefon numele și prenumele , cnp ( in scop de impozitare conform codului fiscal si a legislatiei specific aplicabile in domeniul  jocurilor de noroc )  .

De asemenea, in calitate de jucator/ castigator in salile noastre ne furnizati datele de identificare  – nume  prenume,  CNP,  date CI, date cont bancar –   dupa caz, in vederea acordarii castigurilor / premiilor din campanii publicitare si  in vederea calcularii, retinerii , platii impozitului  pe veniturile obtinute din jocurile de noroc in Romania, conform codului fiscal si normelor aplicabile   .

In cadrul sălilor de jocuri REDSEVENS  sunt prelucrate  datelor cu caracter personal aparținând clienților care participă la  joc de norc / campanii publicitare sau care participă la programul de detinere a cardului REDSEVENS . Astfel, în vederea eliberării câștigurilor sunt prelucrate datele cu caracter personal ale clienților, dacă este cazul, în temeiul obligației legale prevăzute Codul fiscal si norme , precum si in temeiul prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

În ceea ce privește clienții participanți cărora le-a fost eliberat un card de client (al cărui scop este acela de a asigura o experiență personalizată a jucătorilor precum și de a permite accesul la diversele beneficia oferite de REDSEVENS – căruia îi sunt asociate datele prevăzute de formularul de emitere a cardului ) –   prelucrarea este  întemeiata pe consimțământul persoanelor vizate, în special în ceea ce privește comunicările de marketing.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod, date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal decat cele mentionate in prezenta Politica. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.

Colectarea datelor se poate realiza în mai multe moduri, prin intermediul unor fluturași de hârtie sau formulare, completate de dumneavoastră sau la cererea dumneavoastră de angajații noștri sau de alți membri ai personalului nostru specializat (precum hostess), , sau electronic- acces cont .

 1. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII
 • Pentru prestarea serviciilor noastre în beneficiul dvs.,  după caz, :

– Acordare premii si castiguri , dupa caz

 – Crearea și administrarea contului în cadrul  site-ului REDSEVENS

–  Emiterea cardului  de fidelizare REDSEVENS

–  Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la serviciile noastre,

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru executarea raporturilor dintre noi si dvs. De asemenea, anumite prelucrări  secundare acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația jocurilor de noroc ,  fiscală și contabilă.

 • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități , având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 • In scop de marketing direct

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Modificarea setărilor din contul de client

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin

– Contactarea  noastra folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta sens in care luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 • In scopul apărarii intereselor noastre legitime, astfel luam masuri ce pot include : 

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie sau in vederea respectarii legislatiei  si normelor aplicabile in domeniul prevenirii  spalarii banilor ( Legea 129/2019 si normele ) sau in vederea  declararii veniturilor obtinute de persoanele fizice din  premii si jocuri de noroc ( cod fiscal si de procedura fiscala – Oug 77/2009 si HG nr.  111/2016 ) .

 Atunci când vă înscrieți la un eveniment (bonusuri, concursuri, activități promoționale, campanii publicitare și altele), vă vom folosi datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis în mod voluntar pentru a vă oferi beneficiile care însoțesc în mod obișnuit această înscriere: veți putea participa la eveniment, veți putea fi nominalizat drept câștigător, veți putea fi contactat pentru a vă fi acordat premiul, veți putea beneficia de premii, după caz.

Atunci când ne contactați voluntar, vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă răspunde la întrebări, pentru a răspunde comentariilor și solicitărilor dumneavoastră, pentru a vă oferi îndrumări și clarificări, pentru a vă oferi asistență și sprijin.

Plasarea anumitor cookie-uri pe calculatorul dumneavoastră, denumite cookie-uri esențiale, este necesară pentru a vă putea afișa pagina de internet. Aceste cookie-uri intră în categoria cookie-uri esențiale care sunt necesare pentru ca website-ul nostru să poată funcționa și, prin urmare, nu pot fi închise.

Dacă, și numai atunci când, acceptați să participați la un sondaj, vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă transmite sondajele noastre, care sunt realizate de obicei pentru a afla opiniile clienților noștri în legătură cu produsele și serviciile noastre și pentru a îmbunătăți experiența acestora în legătură cu noi, însă și pentru a obține o confirmare a preferințelor, dorințelor, așteptărilor pieței și prin urmare pentru a vă putea oferi produse și servicii mai bune.

Dacă, și doar atunci când, acceptați ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie folosite în scopuri publicitare, vom folosi aceste date în acest scop în forma agreată cu dumneavoastră

Prin înscrierea la serviciile noastre de comunicări de marketing direct, va exprimati in mod expres in mod expres privind primirea de mesaje  apeluri telefonice sau continut promotional de la Operatorul de date cu caracter personal prin intermediul adresei de e mail si a numarului de telefon sau alte mijloace de contact pe care le ati pus la dispozitia noastra .

Astfel, ne permiteți să vă contactam și să vă transmitem conținut sau mesaje promoționale prin SMS, e-mail, poștă, mesaje text directe, mesaje instant, apeluri telefonice de marketing și alte tipuri de comunicări. În cazul în care, în orice moment, doriți să nu mai primiți aceste apeluri, mesaje, notificări sau informații promoționale, puteți notifica  în acest sens sau puteți urma instrucțiunile de „dezabonare” sau de OPRIRE cuprinse în mesajele promoționale pe care le primiți. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Operatorul/ii nu va mai permite prelucrarea datelor dvs și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dvs cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri: obligatii legale/interes legitim, contract, interes vital, interes public  prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Operatorul va proceda în continuare la prelucrarea respectivă cu respectarea drepturilor dvs.

În baza obligațiilor noastre legale, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

         Pentru a consolida securitatea datelor noastre și capacitatea noastră de a preveni frauda.

         Pentru a respecta obligațiile impuse de cadrul legal aplicabil industriei jocurilor de noroc.

         Pentru a ne îndeplini obligațiile fiscale în conformitate cu Codul Fiscal și alte legi fiscale aplicabile.

 Pentru a ne urmări interesele legitime, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:

         În baza interesului nostru de a ne îmbunătăți produsele și serviciile – vă vom prelucra datele cu caracter personal pentru scopuri statistice, pentru a produce date statistice agregate depersonalizate, pe care le vom folosi pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile.

         În baza interesului nostru legitim de a consolida, extinde sau de a eficientiza afacerea noastră – vă vom prelucra datele cu caracter personal în cazul unei reorganizări sau fuziuni sau achiziții de către o altă companie sau în cazul transferului activității noastre.

         În baza interesului nostru legitim de a proteja, asigura sau preveni pierderea/prejudicierea drepturilor noastre – vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul depunerii unor plângeri sau al răspunderii la plângeri depuse împotriva noastră.

Puteți decide în orice moment să nu ne transmiteți datele cu caracter personal solicitate. Cu toate acestea, dacă refuzați să ne împărtășiți datele cu caracter personal dacă și atunci când vă sunt solicitate, este posibil să nu ne putem îndeplini obligațiile contractuale în cazul în care colectarea și prelucrarea datelor respective reprezintă o obligație legală pentru noi (spre exemplu, dacă refuzați să ne comunicați codul numeric personal, nu vă putem acorda câștigurile). De asemenea, puteți să nu fiți eligibili pentru a participa la anumite activități sau evenimente dacă nu ne comunicați informațiile minime solicitate (spre exemplu, în cazul în care refuzați să ne împărtășiți datele de contact, nu puteți participa la o activitate promoțională, deoarece nu am putea să vă contactăm pentru a vă acorda câștigurile).

Refuzul dumneavoastră de a ne împărtăși datele cu caracter personal pentru a beneficia de anumite servicii, poate, de asemenea, limita serviciile și ofertele speciale pe care vi le putem oferi. Spre exemplu, dacă nu ne dați acordul pentru primirea buletinului informativ, nu veți putea primi niciunul dintre buletinele noastre informative. Nu vă vom prelucra datele cu caracter personal în cazul în care doriți doar să vizitați site-ul nostru și să aflați mai multe detalii despre serviciile și produsele noastre.

 

 1. Durata de pastrare a  datelor dvs. cu caracter personal

Criteriile utilizate în vederea stabilirii duratei prelucrării datelor cu caracter personal aparținând clienților, angajaților sau reprezentanților legali ai partenerilor de afaceri vor avea în vedere faptul că prelucrarea este necesară în vederea desfășurării relației contractuale, iar la încheierea relației contractuale, vor avea în vedere obligațiile legale în materia jocurilor de noroc , in materie  fiscală stabilite în sarcina  Operatorului .

 Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului / cardului REDSEVENS și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior, în situațiile în care legislația aplicabilă  jocurilor de noric , contabila , fiscala , etc sau interesele noastre legitime o impun.

Având în vedere obligațiile legale de raportare stabilite în sarcina  REDSEVENS ca operator de jocuri de noroc, pentru îndeplinirea acestora poate transmite date cu caracter personal aparținând  persoane vizate către autoritățile administrative cu atribuții în domeniul relațiilor de muncă, în domeniul jocurilor de noroc sau în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

De asemenea, pentru asigurarea unor servicii de calitate,  Operatorul poate contracta persoane împuternicite, în sensul dispozițiilor art. 28 din GDPR, pentru desfășurarea unor operațiuni de prelucrare, de tipul comunicărilor electronice în scopuri de marketing, gestionarea programului de fidelitate, arhivare documente sau stocare a datelor.

Pot exista situații în care Operatorul să prelucreze datele în comun cu alți operatori, situație în care părțile sunt calificate de art. 26 din GDPR drept operatori asociați. Astfel de situații apar în special cu privire la butoanele prezente pe pagina www.redsevens.ro care conduc către pagina de Facebook/Instagram sau către canalul de Youtube . De asemenea, trebuie să aveți cunoștință despre faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră, de către Facebook /Instagram/Youtube este supusă politicilor de prelucrare ale acestor operatori.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca REDSEVENS/ asociati

– partenerilor REDSEVENS

– furnizorilor de servicii IT

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing  

– furnizorilor de servicii  juridice / contabilitate / audit;

– altor societăți cu care putem dezvolta proiecte commune in domeniul jocurilor de noroc

In aceste situatii luam masurile  necesare   în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte si /sau acorduri încheiate cu  tertii .

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice – ONJN / ANAF /IPJ / ONPCSB  ETC

 In prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană .

 

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

 1. PRELUCRAREA PRIN INTERMEDIUL MIJLOACELOR VIDEO
  Operatorul este responsabil să asigure respectarea principiilor în materie de prelucrarea datelor cu caracter personal inclusiv în contextul prelucrărilor efectuate prin intermediul dispozitivelor video, în sălile de jocuri apartinand  REDSEVENS.

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în sediul sau la punctele de lucru în care își desfășoară activitatea , al asigurării securității spațiilor și bunurilor societății, precum și al siguranței persoanelor aflate în spațiile mai sus menționate. Sistemul de supraveghere video este utilizat pentru asigurarea siguranței și securității .

Sistemul de supraveghere permite monitorizarea în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrarea, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai sistemului de supraveghere video. Trebuie să aveți în vedere faptul că operațiunile de prelucrare cu privire la datele dumneavoastră apar numai în măsura în care vă aflați în perimetrul supravegheat video, iar refuzul de a furniza aceste date echivalează cu restricționarea accesului la sediul societății.
Temeiurile prelucrării. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul dispozitivelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și a elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor și cele ale normelor metodologice de aplicare ale acestei Legi, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 301/2012.

Din punct de vedere a dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. c si f din GDPR, temeiul prelucrării este reprezentat de obligația legală stabilită în sarcina operatorului de dispozițiile legale menționate,  interesul legitim al operatorului de a preveni comportamente care s-au dovedit a fi prejudiciabile pentru acesta sau pentru alte persoane prezente în sala de joc sau la sediul societății. Imaginile extrase pot fi folosite și pentru exercitarea unui drept, în cazul în care imaginile surprind persoana vizată săvârșind o faptă pedepsită de lege penal sau contravenționa
 Imaginea persoanei care este captată în perimetrul surprins de camerele de supraveghere. Persoanele vizate pot fi: clienți ai operatorului sau angajați ai acestuia. Ocazional, imaginile pot surprinde și persoane care sunt prezente în raza de incidență a camerelor de supraveghere sau angajați ai unor parteneri contractuali.
Durata prelucrării. Imaginile colectate de camerele de supraveghere, sunt stocate pentru termen mediu de 20 de zile,  sau  conform termenelor prevazute in legislatie  in cazul unor incidente.

 

 1. TRATAMENTUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA MINORI

 Serviciile și produsele  nu sunt destinate persoanelor cu vârsta sub 18 ani. Operatorul  nu colectează cu buna știință date cu caracter personal de la minori. Trebuie să aveți peste 18 ani pentru a beneficia de serviciile și produsele  și pentru a iniția comunicări cu operatorul . Prin înscrierea la evenimentele noastre și prin contactarea noastră, confirmați că aveți cel puțin 18 ani și aveți capacitatea deplină de a încheia, respecta și de a fi responsabil legal pentru oricare dintre termenii și condițiile noastre puse la dispoziția dumneavoastră și de prezenta Politica de Confidențialitate.

 1. DREPTURILE DVS. CONFORM REGULAMENTULUI GDPR SUNT URMĂTOARELE:
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs
 • Dreptul de acces asupra datelor Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de 15 alin. (1) din GDPR.
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) În situațiile prevăzute la 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării În cazurile prevăzute la 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”) În cazurile prevăzute la 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor În cazurile prevăzute la 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
 • Dreptul de retragere a consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic sau prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa Operatorului  mentionata mai jos  .

 

Fiecare cerere primita   va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

 

 1. DATE DE CONTACT

Operatorul pune la dispoziția  persoanelor vizate posibilitatea de a înainta orice solicitare/ plângere via e-mail, la adresa [email protected]  sau in scris la adresa : RED SEVENS S.R.L. – avand sediul social in Mun.  Oradea, Pta. Nucetului, nr.7, Bl.A6, et.6, ap.609, Jud. Bihor

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:[email protected]

 Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.  

 

Aceasta Politica poate  fi publicata  în scop informativ, în mai multe limbi. Versiunea în limba română va avea  prioritate în cazul oricăror divergențe.

                                                 

 

GDPR Politică privind confidentialitatea  datelor cu caracter personal

Versiunea 1.0 – 2022